Високорентабельна культура дохід від 40 000 грн/га
продукція для повсякденного, дитячого, дієтичного та спортивного харчування
ефективні лікарські препарати Біологічно активні добавки
Унікальна косметика зберігає молодість та здоров'я шкіри
органічна продукція для здорового харчування
поживні комбікорми для тварин, птахів та риби

Статут

 

С Т А Т У Т

 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ АМАРАНТУ ТА АМАРАНТОВОЇ ПОДУКЦІЇ»

 

 

 м. Дніпро

2017 рік

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Даний статут ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ АМАРАНТУ ТА амарантОвої продукції» є новою редакцією Статуту, зареєстрованого Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області, згідно наказу № 1372 від 16.11.2011 року.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ АМАРАНТУ ТА амарантОвої продукції» (ідентифікаційний код 37987979), надалі по тексту – Організація, діє у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”, інших нормативно-правових актів та даного статуту.

1.2. Організація є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному  членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Організації, визначеної цим статутом.

1.3. Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

1.4. Організація створена на невизначений термін.

1.5. Повне найменування Організації:

— українською мовою — ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ АМАРАНТУ ТА амарантОвої продукції»;

російською мовою — ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АСОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АМАРАНТА И АМАРАНТОВОЙ ПРОДУКЦИИ».

1.6. Скорочене найменування Організації:

— українською мовою — ГО “аваТАП”;

— російською мовою — ГО «АПАИАП».

1.7. Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.

1.8. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

1.9. Місцезнаходження Організації: Україна, м. Дніпро, Катеринославський б-р, б. 2, оф 526.

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у судах, мати у власності кошти та інше майно, має самостійний баланс та рахунки в установах банків.

2.2. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання своєї назви.

2.3. Організація має бланки, печатки та штампи зі своїм найменуванням та символікою, за затверджується за рішенням Правління. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

2.4. Організація здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку.

2.5. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організації у встановленому чинним законодавством порядку має право:

— здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, яка необхідна для виконання статутних завдань Організації;

— виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

— представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування;

— ідейно, організаційно та в інший дозволений законодавством спосіб підтримувати інші об’єднання громадян, організації, надавати допомогу в їх створенні;

— створювати установи та організації, брати участь у політичній діяльності;

— проводити мирні масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, благодійні акції тощо);

— брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Організації;

— брати участь в організації і надавати посильну підтримку у фінансуванні спільних програм і проектів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами;

— отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів, доходів від проведення спеціальних заходів (акцій), самостійно вирішувати питання про їх використання, що сприятиме здійсненню статутної мети Організації;

— здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення установ та організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства для виконання статутних завдань;

— одержувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відповідно до законодавства інформацію, необхідну для виконання своїх статутних завдань;

— вносити пропозиції до органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань статутної діяльності Організації;

— засновувати засоби масової інформації;

— збирати, зберігати та поширювати інформацію, пропагувати свої ідеї, мету та завдання, популяризувати свою назву та символіку;

— співпрацювати з іноземними та міжнародними громадськими організаціями, підтримувати професійні зв‘язки, обмін досвідом та інформацією, обмін делегаціями, вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, укладати відповідні угоди;

— користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.6. Діяльність Організації  не обмежується строком та дотримується наступних принципів:

— поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;

— колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов’язків та доручень;

— виборності всіх керівних органів Організації;

— періодичної звітності виборних органів перед членами Організації;

— відкритості, гласності, прозорості;

— свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;

— обов’язковості виконання рішень державних органів.

 

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ.

 

3.1 Основною метою діяльності Організації є сприяння розвитку аграрного сектору України в області координації дій сільгоспвиробників, що вирощують амарант, та переробників, які використовують насіння, шрот, борошно, олію, листя та суцвіття, зелену масу, в своєму технологічному процесі, надання допомоги членам Організації у вирішенні проблемних питань.

3.2. Основними завданнями Організації є:

3.2.1. Популяризація амарантової продукції в Україні: участь у виставкових заходах, реклама в Інтернеті, телебаченні, радіо, друкованих ЗМІ.

3.2.2.   Незалежний контроль за дотриманням технологічного процесу вирощування амаранту на полях її членів з метою визначення виробників, які вирощують якісну сировину.

3.2.3.   Тісна співпраця з переробниками, що виробляють якісну продукцію з метою її подальшого просування на світові ринки, формування позитивного іміджу України на міжнародному ринку амарантової продукції.

3.2.4. Розробка та контроль виконання стратегічних планів виробництва амаранту та амарантової продукції в Україні. Прогнозування обсягів виробництва та цінової політики.

3.2.5. Сприяння укладання форвардних контрактів між сільгоспвиробниками та переробниками.

3.2.6. Просування амарантової продукції в хлібопекарську, фармацевтичну, косметичну промисловість, виробництво дитячих, дієтичних, спортивних, безглютенових та інших продуктів харчування, а також кормів та чаїв. Формування зростаючого попиту на амарантову продукцію.

3.2.7. Координація дій сільгоспвиробників стосовно посіву, збирання, транспортування, очищення та зберігання насіння, листя та іншої супутньої амарантової продукції.

3.2.8. Забезпечення сільгоспвиробників якісним насіннєвим матеріалом амаранту. Співпраця з вітчизняною селекцією, випробування провідних закордонних сортів.

3.2.9. Надання консультацій, проведення навчальних курсів, семінарів, конференцій.

3.2.10. Сертифікація органічної продукції.

3.2.11. Пошук експортних каналів реалізації продукції, лобіювання української амарантової продукції за кордоном, встановлення зв’язків з однодумцями за кордоном.

3.2.12. Допомога у врегулюванні спорів та розбіжностей, які виникають у процесі реалізації членами Організації своїх законних прав та інтересів.

3.2.13. Відстоювання інтересів членів Організації, за їх зверненням, у відносинах з іншими особами, підприємствами, установами та організаціями, у тому числі з державними органами.

3.2.14. Розробка та внесення пропозицій до органів державної влади щодо вдосконалення національного законодавства.

3.3. Для досягнення мети і завдань, визначених цим Статутом, Організація має право:

3.3.1. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права.

3.3.2. Представляти та захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах.

3.3.3. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, організації, надавати допомогу в їх створенні.

3.3.4. Отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування необхідну інформацію для здійснення своєї статутної діяльності.

3.3.5. Вносити пропозиції до органів влади й управління з питань захисту прав своїх членів.

3.3.6. Поширювати інформацію, пов’язану зі статутною діяльністю, пропагувати свої ідеї та мету.

3.3.7. Створювати відповідно до законодавства установи та організації.

3.3.8. Засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.

3.3.9. Засновувати засоби масової інформації.

3.3.10. Відкривати рахунки в установах банків.

3.3.11. Створювати механізм щодо обміну інформацією та досвідом між членами Організації.

3.3.12.Співпрацювати та взаємодіяти з неурядовими організаціями та іншими зацікавленими особами з питань захисту прав членів Організації.

3.4. Реалізація статутних цілей та завдань Організації здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

3.4.1. Організація та проведення  тренінгів, виставок, семінарів, симпозіумів та інших заходів з обміну досвідом;

3.4.2. Сприяння у фінансуванні та здійсненні акцій, проектів.

3.4.3. Всебічна інформаційна, матеріальна та інша підтримка членів Організації та громадян при виконанні заходів, пов’язаних з метою та завданнями Організації;

3.4.4. Організація заходів з соціальної підтримки членів Організації;

 

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА,

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

 

4.1. Членство в Організації є індивідуальним.

Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що на законних підставах перебувають та території України, та досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, які визнають принципи, мету, завдання та Статут Організації, сплачують вступні та членські внески та отримали статус члена Організації у порядку, визначеному цим Статутом.

4.2. Рішення про прийом у члени Організації приймає Правління або Загальні Збори Організації, протягом місяця з дня подання особою особистої письмової заяви на ім’я Президента про бажання стати членом Організації.

4.3. Облік членів Організації здійснюється Правлінням Організації.

4.4. Члени Організації мають право:

 • обирати і бути обраними до складу статутних органів Організації;
 • брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів;
 • вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
 • на участь у зборах, засіданнях статутних органів;
 • одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
 • вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються Організацією до прийняття рішень з цих питань;
 • висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Організації;
 • брати участь в усіх заходах, що проводяться Організацією;
 • на підтримку та захист своїх інтересів Організацією, якої він потребує;
 • вільно виходити зі складу членів Організації за власною письмовою заявою.

4.5. Члени Організації зобов’язані:

 • виконувати вимоги цього Статуту;
 • брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду Організації, всебічно сприяти зміцненню їх авторитету;
 • сплачувати внески;

4.6. Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

4.7. За дії, несумісні з перебуванням в Організації: грубі порушення вимог Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена Організації, до члена Організації застосовуються стягнення: попередження та виключення з членів Організації. Рішення про стягнення приймається Правлінням Організації простою більшістю голосів присутніх з інформуванням про це Президента Організації.

4.8. Член Організації може бути виключений, крім підстав вказаних у пункті 4.7 :

— за власним бажанням шляхом подання заяви до Правління Організації, яка приймає рішення про виключення з членів протягом місяця з дати подання заяви;

 • смерті члена Організації.

 

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

5.1. Загальні збори:

5.1.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори її членів, які скликаються Президентом Організації не рідше, ніж 1 (один) раз на рік. Позачергово Загальні збори Організації скликаються за рішенням Президії Організації з її ініціативи, Президента Організації або не менше, ніж одної третьої від загальної кількості членів Організації.

5.1.2. Загальні збори правомочні, якщо на їх засіданні присутні більше половини членів Організації.

5.1.3. До складу Загальних зборів входять усі члени (або їх представники) Організації, кожен з яких при прийнятті рішень володіє одним голосом.

5.1.4. На Загальних зборах головує голова Загальних Зборів.

5.1.5. До компетенції Загальних зборів належить вирішення будь-яких питань статутної діяльності Організації. Загальні збори можуть делегувати Президії свої права та повноваження з вирішення всіх питань, крім питань, що належать до їх виключної компетенції.

5.1.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

— внесення змін до Статуту Організації;

— визначення основних напрямків статутної діяльності та розвитку Організації;

— затвердження програм та проектів Організації;

— обрання Президента, його заступників та Членів Президії Організації;

— відкликання Президента Організації, його заступників та членів Президії Організації;

— обрання та відкликання персонального складу Ревізійної комісії;

— заслуховування і затвердження звітів Президента  Організації  та Президії;

— прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Організації.

5.1.7. Рішення на Загальних зборах приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Організації. Рішення про внесення змін до статуту Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, та про ліквідацію Організації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів членів, що брали участь у засіданні Загальних зборів.

5.1.8. Результати Загальних зборів та прийняті ними рішення фіксуються у протоколах. Протоколи Загальних зборів підписуються Головою та секретарем Загальних Зборів.

5.1.9. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

5.2. Президент Організації та його заступники.

5.2.1. Президент Організації обирається терміном на 4 (чотири) роки. Обрання Президента  здійснюється Загальними зборами Організації.

5.2.2. Президент Організації у межах своєї компетенції:

— без доручення діє від імені Організації;

— здійснює загальне керівництво та забезпечення виконання статутних завдань Організації;

— представляє Організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами;

— видає доручення, відкриває рахунки в установах банків, підписує документи від імені Організації, укладає від імені Організації угоди, контракти;

— видає накази, розпорядження, затверджує інструкції та інші обов’язкові для виконання членами Організації документи;

— здійснює господарське управління майном та коштами Організації;

— приймає на роботу та звільняє працівників Організації, визначає їх посадові обов’язки;

— керує роботою членів та працівників Організації;

— скликає чергові Загальні збори, ініціює скликання позачергових Загальних зборів, пропонує порядок денний Загальних зборів, підписує прийняті ними рішення;

— готує звіти про діяльність Організації та виносить їх на затвердження Загальними зборами;

— виконує доручення Загальних зборів;

— має право передавати частину своїх прав та обов’язків посадовим особам Організації;

— вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю Організації, що не віднесені до компетенції Загальних зборів.

5.2.3. Президент Організації одночасно є Головою Президії Організації та головує на його засіданнях.

5.2.4. Президент Організації може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів за ініціативою не менше половини складу членів Президії до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:

— за власним бажанням на підставі поданої письмової заяви;

— при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;

— якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації.

5.2.5. Заступник Президента Організації, який обирається у разі потреби, виконує обов’язки Президента Організації на час його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов’язки. Заступник Президента діє за дорученням Президента Організації та виконує окремі повноваження Президента Організації за його дорученням чи за дорученням Президії Організації.

5.2.6. У разі, якщо Президент Організації не може приступити до своїх обов’язків протягом більш як 6 (шести) місяців його заступник за дорученням Президії скликає позачергові Загальні збори Організації для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.

5.3. Президія Організації

5.3.1. У період між Загальними зборами постійно діючим керівним органом є Президія Організації (далі по тексту – Президія), яка складається з Президента та трьох членів. Очолює Президію Президент.

5.3.2. Засідання Президії відбуваються не рідше ніж 1 раз на півроку. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більшість членів Президії. Всі рішення на засіданнях Президії приймаються простою більшістю голосів та оформлюються протоколами.

5.3.3. Члени Президії обираються на Загальних зборах Організації терміном на п’ять років.

5.4. До повноважень Президії відносяться:

5.4.1. Постановка перед Президентом питання про включення або виключення членів з Організації на умовах, передбачених цим Статутом.

5.4.2. Винесення на затвердження Загальних зборів проекту Плану діяльності Організації.

5.4.3. Винесення на розгляд та затвердження Президентом проекту внутрішніх документів Організації та методик їх виконання.

5.4.4. Визначення порядку витрат Організації.

5.4.5. Здійснення організації та керівництва проведення організаційних заходів, ініціювання залучення необхідних спеціалістів, матеріалів та обладнання.

5.4.6. Реалізація співробітництва з іншими організаціями та спеціалістами в рамках сформованих відносин.

5.4.7. Розробка документів, необхідних для здійснення діяльності Організації.

5.4.8. Призначення відповідальних виконавців за здійснення конкретних завдань та формування робочих груп з числа членів Організації.

5.5. Ревізійна комісія

5.5.1. Вищим контролюючим органом Організації є Ревізійна комісія, що складається з Голови і одного члена, які обираються на Загальними зборами Організації.

5.5.2. До складу Ревізійної комісії не можуть входити Президент Організації та його заступники, а також члени Правління Організації. У своїй діяльності Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам Організації.

5.5.3. Ревізійна комісія проводить перевірки не рідше одного разу на рік. Результати перевірок розглядаються на засіданні Ревізійної комісії. Член Ревізійної комісії, не згодний з рішенням комісії, може викласти свої зауваження і доповісти їх Загальним зборам Організації. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії. Кожний член комісії має один голос.

5.5.4. До компетенції Ревізійної комісії належить:

 • контроль за правильністю використання майна та коштів Організації;
 • контроль за фінансовою діяльністю Організації;
 • своєчасне виявлення і припинення зловживань та інших правопорушень, які завдали шкоди економічним інтересам Організації;
 • оперативне інформування відповідних керівних органів та посадових осіб Організації про результати проведеної перевірки.

5.5.5. Засідання Ревізійної комісії скликається за необхідністю, але не рідше, ніж один раз на рік. Комісія веде свою роботу гласно, систематично інформує членів Організації про свою діяльність.

5.5.6 Комісія приймає рішення у вигляді постанов за підсумками засідань та актів за результатами перевірок та ревізій.

5.6. Засідання керівних органів Організації можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою Інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм он-лайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення засідання про обрану форму засідання. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет-зв’язку у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.7. Усі керівні та контролюючі органи звітують перед членами Організації не рідше одного разу на рік або на письмову вимогу члена (ів) Організації.

5.8. Рішення, дії, бездіяльність керівних та контролюючих органів Організації можуть бути оскаржені шляхом подання письмової заяви на розгляд Загальним зборам або у судовому порядку.

 

6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

ТА ІНШОГО МАЙНА

 

6.1. Організації є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Організації має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

6.2. Організація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

6.3. Грошові кошти й майно Організації формуються за рахунок:

— коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

— пасивних доходів;

— коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності, з урахуванням положень законодавства України;

— дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги.

6.4. Управління майном і коштами Організації в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат Організації здійснюють Загальні збори.

6.5. Організація не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх членів.

6.6. Організація, створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.

6.7. Майно та кошти Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання цієї Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом відповідно до п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України.

6.8. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання цієї Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом відповідно до п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України.

6.9. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

7. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ

ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

7.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління.

7.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає та звільняє з посади Правління Організації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

7.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

— реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Правління;

— проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

— представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

7.4. Керівник відокремленого підрозділу має право на:

— використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

— отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

— бути присутнім на загальних зборах Організації, засіданні Правління;

— звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;

— захист своїх законних прав та інтересів;

— всебічне сприяння від керівних органів Організації.

7.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

— дотримуватись вимог Статуту Організації;

— активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);

— не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

7.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління або Загальних зборів Організації, а також у судовому порядку.

7.7. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами відповідно до Статуту Організації.

 

 8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

8.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:

— за рішенням Загальних зборів, прийнятим не менше ніж 3/4 членів присутніх на Загальних зборах шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання з таким самим статусом;

— за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск).

8.2. Припинення діяльності Організації має наслідком її припинення у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про громадські об’єднання».

8.3. Загальні збори мають право у будь-який час прийняти рішення про припинення діяльності (саморозпуск) Організації.

8.4. Рішення про саморозпуск Організації приймається у порядку, встановленому Статутом. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо передачі активів Організації після її ліквідації відповідно до Статуту.

8.5. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи цієї Організації повинні бути передані одній або кільком неприбутковим Організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

8.6. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення Організації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

8.7. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

8.8. Про прийняті рішення щодо реорганізації Організації шляхом приєднання повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

9.1. Зміни до цього Статуту вносяться рішеннями Загальних зборів та затверджуються 3/4 голосів присутніх на Загальних Зборах членів Організації.

9.2. Зміни до статутних документів Організації підлягають обов’язковій реєстрації в установленому законодавством порядку.

 

 

Уповноважена особа на підписання Статуту

Громадської організації «АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ АМАРАНТУ ТА АМАРАНТОВОЇ ПОДУКЦІЇ»

(Президент Громадської організації

«АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ АМАРАНТУ ТА АМАРАНТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ»)

 

Дуда Олександр Миколайович

Нема коментарівЗалишити коментар

Залишити коментар

-=Ваш E-mail ніхто не побачить=-